IPOOD hab

Центр андрагогічної майстерності

Центр андрагогічної майстерності педагогічного персоналу закладів вищої освіти діє при відділі андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, відповідно до рішення Вченої ради Інституту (протокол № 9 від 04.10.2021 р.).
Центр утворений з метою здійснення діяльності, спрямованої на формування й розвиток андрагогічної майстерності педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, а також проведення практико орієнтованих досліджень з проблем професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих, упровадження одержаних результатів досліджень у практику.

 • Основні завдання Центру:

  ● Створення умов для розвитку й саморозвитку андрагогічної майстерності педагогічного персоналу закладів вищої освіти, реалізації їх інтелектуального потенціалу у сфері андрагогічно орієнтованої освітньої діяльності. ● Здійснення спільних прикладних наукових досліджень працівниками Інституту, представниками інших закладів вищої освіти, інститутів НАПН України, за згодою, згідно з пріоритетними напрямами наукових досліджень НАПН України і поточним планом роботи Центру.● Аналіз сучасних тенденцій професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих, популяризація успішного вітчизняного й зарубіжного досвіду з досліджуваної проблеми.● Здійснення моніторингу сформованості андрагогічної майстерності педагогічного персоналу закладів освіти з метою подальшого розроблення відповідного науково-методичного забезпечення розвитку зазначеної компетентності.● Упровадження в освітній процес закладів вищої освіти андрагогічно орієнтованих освітніх технологій, спрямованих на розвиток, удосконалення компетентнісного потенціалу педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти.● Висвітлення результатів діяльності Центру через організацію та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, форумів, круглих столів тощо в оф-лайн та он-лайн форматах.● Використання результатів наукових досліджень для організації в умовах неформальної освіти навчання фахівців закладів освіти.● Взаємодія із закладами післядипломної педагогічної освіти, центрами підвищення кваліфікації, установами, організаціями щодо підвищення кваліфікації фахівців закладів освіти.● Наукове обґрунтування й подання до МОН України пропозицій щодо підготовки і професійного розвитку андрагогів, удосконалення неперервної освіти і підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти.● Написання та видання наукової, навчально-методичної та довідкової літератури з професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих.

 • Основні напрями діяльності Центру:

  ● Оновлення концептуальних засад професійного розвитку педагогічних, науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти на основі потреб особистості, суспільства, держави в цілому.● Теоретико-методологічне, методичне, організаційно-технологічне забезпечення супроводу професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих.● Дослідження, розроблення і впровадження сучасних андрагогічно орієнтованих технологій навчання дорослих.● Розроблення та впровадження тренінгових програм з розвитку андрагогічної компетентності фахівців закладів освіти.● Проведення наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, форумів, круглих столів тощо, що сприятиме професіоналізації та підвищення андрагогіної майстерності педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих.● Здійснення експертизи й рецензування наукових, навчально-методичних матеріалів, результатів досліджень. ● Організація та проведення заходів щодо моніторингу стану сформованості андрагогічної майстерності педагогічного персоналу закладів освіти, а також моніторингу якості неформальної освіти педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти.● Надання допомоги закладам освіти щодо підготовки матеріалів до ліцензування, акредитації та атестації, участь в організаційній роботі щодо відкриття нових спеціалізацій, спеціальностей, програм підготовки.● Реалізація спільних науково-дослідних, методичних проєктів, включаючи підготовку й публікацію наукових і навчально-методичних праць.● Участь у програмах і проєктах міжнародних і національних організацій, фондів.

Фотоматеріали діяльності Центру

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

Мережа центрів андрагогічної майстерності

Мережа охоплює спільно створені центри андрагогічної майстерності при закладах вищої освіти, наукових установах та ін.

 • Illustration

  Центр андрагогічної майстерності при Кафедрі педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

 • Illustration

  Центр андрагогічної майстерності при Кафедрі педагогіки та психології Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського.

Діяльність Центру

Illustration

Партнерська взаємодія з Чернігівським ОІППО імені К.Д. Ушинського в умовах воєнного стану

17 червня 2022 р.

Illustration

VІ Всеукраїнські педагогічні читання присвячені пам’яті академіка Семена Устимовича Гончаренка - 2022

14 червня 2022 р.

Illustration

Гостьова лекція «Формування професійних компетентностей в нових реаліях»

8 червня 2022 р.

Illustration

Наукова дискусія «Актуальні напрями розвитку компетенцій педагогічного персоналу закладів вищої освіти в Україні»

7 червня 2022 р.

Illustration

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти»

22 травня 2022 р.

Illustration

XI Міжнародний науковий семінар «Наука – суспільство – дидактика (SSD)»

17-18 травня 2022 р.

Illustration

Секційне засідання відділу андрагогіки – 2022 

20 квітня 2022 р.

Illustration

Реалізація програми підвищення кваліфікації для працівників Київського інституту Національної гвардії України

22 грудня 2022 р.

Illustration

Технології навчання дорослих». Технологія «Світове кафе» (вебінар)

19 листопада 2021 р.

Illustration

Співпраця з Київським інститутом Національної гвардії України

16 листопада 2021 р.

Illustration

Професійна самореалізація педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих (вебінар)

20 жовтня 2021 р.