IPOOD hab

Дистанційна школа демократії тагромадянського суспільства

Дистанційна школа демократії та громадянського суспільства (далі – Дистанційна школа) створена у співпраці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи (далі - УНМЦППСР). Дистанційна школа затверджена на засіданні двох вчених рад, а саме: Вченої ради ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України 16 вересня 2019 року (протокол № 10) та Вченої ради УНМЦППСР 26 вересня 2019 року (протокол №10). Дистанційна школа працює при Психологічному консультативно-тренінговому центрі, що діє на базі відділу психології праці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.

 • Мета навчання

  Мета Дистанційної школи демократії та громадянського суспільства - ознайомлення та оволодіння учнівської молоді та дорослих, педагогів освітніх закладів, працівників різних установ і представників різних гілок влади та різноманітних громадських об’єднань з принципами, процедурами і умовами здійснення демократії та діяльності громадянського суспільства як інституту прямої демократії.

 • Форми навчання

  Форми навчання: очно-заочна, самостійна та лекційна, індивідуальна та групова, консультативна, дорадча, в онлайн-режимі, самонавчання і навчання, виїзна, що завершується заліком в очному діалоговому режимі у вигляді співбесіди по вибраному учасником розділу базового посібника: «Самовчитель демократії для юної та дорослої особистості» (2019). Посібник представлений в електронній бібліотеці НАПН України у вільному доступі. Також слухачі можуть індивідуально вибрати потрібний посібник із списку рекомендованої літератури.

 • Методи навчання

  Методи навчання: самостійна робота у вигляді самонавчання на основі опрацювання самовчителя демократії, електронних та паперових підручників і навчальних матеріалів. В процесі роботи з посібниками передбачаються індивідуальні та колективні консультації спеціалістів з питань демократії та роботи громадянського суспільства, в тому числі – через Інтернет в онлайн-режимі (скайп), а також через мобільний зв’язок. Заплановано проведення тренінгів демократичної роботи первинного осередку громадянського суспільства (при комплектуванні достатнього складу тренінгових груп), виїздні заняття на замовлення навчальних закладів, установ освіти дорослих, профспілок та об’єднаних територіальних громад; Для отримання сертифікату обов’язковим є здача заліку за змістом вивченого базового посібника та при ознайомленні з рекомендованою навчальною літературою.

 • Термін навчання

  Термін навчання гнучкий, але не менше 1 місяця від дня подачі заявки на навчання

Тематичний навчальний план

У тематичному навчальному плані Дистанційної школи наведено теми занять, в ході ознайомлення з якими слухачі за допомогою кваліфікованих викладачів та самостійно оволодівають основами демократії, побудови та діяльності громадянського суспільства як інституту прямої демократії. Кожна тема занять починається із тематичного запитання до слухача як суб'єкта демократичної громадянської поведінки, а у відповідному розділі тексту базового посібника подається відповідь щодо різних аспектів самоорганізації громадянської поведінки на демократичних засадах. Наводяться принципи, процедури та умови здійснення демократії та роботи громадянського суспільства. Призначено для учнівської молоді та педагогів, студентів і аспірантів різних освітніх закладів, наукових працівників і службовців, практичних психологів і соціальних педагогів, для всіх громадян, хто хоче самостійно опанувати основи демократичної поведінки в умовах громадянського суспільства.

 • Перелік тем

  ● Що таке демократія і чому вона є найкращим видом суспільного устрою людства?● Як сучасна демократія пов'язана зі своїми історичними витоками – демосом античних полісів, народним віче слов'ян, козацькими радами, сільськими та міськими громадами, комунами тощо?● Наскільки актуальні зараз гасла Великої французької революції «Свобода, рівність, братерство!» і як відповідають їм статті Конституції України щодо прав, свобод та обов'язків громадянина, яких слід дотримуватися і втілювати у власну демократичну громадянську поведінку?● Чому принципи і процедури демократії є центральною складовою, ядром народовладдя?● Що таке громадянське суспільство як інститут прямої демократії?● Як працює демократичне громадянське суспільство у Швейцарії та як виглядає узагальнений алгоритм його роботи?● Які ознаки громадянського суспільства у США та деліберації як вільного демократичного раціонального обговорення громадянами нагальних проблем і генерування пропозицій та проектів їх вирішення?● Яким чином розвивати свою особистість як члена демократичного громадянського суспільства?● Які духовні засади демократії та діяльності громадянського суспільства, Етичний кодекс демократичної особистості?● Що таке об'єднані територіальні громади в умовах децентралізації влади та можливості розвитку на їх основі громадянського суспільства як інституту прямої демократії?● Якими є демократичні умови організації зборів громадян?● Чи треба вчитися і вчити демократії – як це фактично властиво педагогічній системі А.С.Макаренка, педагогіці зборів У.Глассера і як це робиться в сучасній Європі, зокрема у Швеції, з її демократизованими навчальними планами для дошкільнят, школярів і дорослих? Як відбувається розвиток демократії і громадянського суспільства в умовах системи освіти?● Як працює алгоритм роботи первинного осередку громадянського суспільства, що передбачає самоорганізацію зборів, правову підготовку його членів, висування і обговорення ними нагальних проблем, голосування щодо пріоритетності їх обговорення, формування пропозицій та проектів з їх розв'язання, проведення референдуму щодо їх першочерговості та обов’язковості, плани розробки проектів суспільством і державними інститутами, контроль і відповідальність членів громадянського суспільства і влади за їх виконання, удосконалення і неперервність роботи громадянського суспільства як інституту прямої демократії?● Якими методами забезпечується демократична діяльність громадянського суспільства: вміння висувати актуальні питання та формулювати проблеми, брати участь у дискусіях та дебатах, використовувати творчі прийоми колективного розв'язання проблем?● Що таке проект як демократичний засіб покращення життя народу громадянським суспільством і владою?● Як розвивати здатність до проведення тренінгу первинного осередку громадянського суспільства з друзями та колегами і навчитися демократичної поведінки?● Що треба знати про особливості конкретних осередків громадянського суспільства як інституту прямої демократії, таких як: освітянський, охоронооздоровчий, підприємницький, пенсійний, зарубіжний, волонтерський тощо?● Яка роль волонтерського руху у розвитку демократії та громадянського суспільства?● Що можуть зробити засоби масової інформації у пропаганді ідей демократії та у побудові громадянського суспільства?● Які принципи і засоби створення єдиного громадянського суспільства в Україні?

За результатами навчання (та заліку) слухачі отримують сертифікат щодо вільного поширення ідей Дистанційної школи демократії та громадянського суспільства у найближчому громадянському та освітньому середовищі.

Дистанційна школа працює на громадських засадах, але із відшкодуванням накладних витрат у випадку передачі слухачу навчальних матеріалів, наявності транспортних витрат при замовленні на виїзні заняття, консультування, витрат на виготовлення сертифікату тощо.

Вступ та робота у Дистанційній школі демократії та громадянського суспільства

1

Скопіювати зразок заявки, заповнити і переслати на е-mail: moc.liamg%40aklabyr.nytnelav (Контактна особа: Валентин Рибалка, доктор психологічних наук, професор, науковий консультант Дистанційної школи)

2

Після отримання інформації про зарахування до Дистанційної школи та електронної копії базового посібника від Рибалки В.В., відшукати і вибрати рекомендовану літературу та приступити до самонавчання.

3

Опрацювати базовий посібник «Самовчитель демократії для юної та дорослої особистості», та ознайомитися з обраною рекомендованою літературою.

4

Повідомити наукового консультанта Дистанційної школи Валентина Рибалку щодо готовності здати залік, але не раніше, ніж через 1 (один) місяць з дня вступу.

5

Узгодити дату заліку особисто з Валентином Рибалкою (доктор психологічних наук, професор) та час проведення через Skype / ZOOM.

6

Отримати сертифікат, що засвідчує здобуття знань про основи демократії та громадянського суспільства, що дозволяє вільно поширювати ідеї демократії та громадянського суспільства у найближчому соціальному оточенні.

7

У випадку виїзного засідання Дистанційної школи потрібно, щоб два-три співробітники закладу пройшли попередню підготовку за пунктами 1-6 і після цього визначити порядок та умови проведення засідання за адресою замовника або виконавця.

Література

Рекомендовану та базову літературу можна знайти в е-бібліотеці НАПН України, на сайті Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи, у бібліотеці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М.Берлинського, 9 (9 поверх), а також у відділі психології праці (6 поверх, кімн. 631, 632) ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. Базові посібники також представлені у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського, Парламентській бібліотеці України, в Національній педагогічній бібліотеці України імені В.О.Сухомлинського.

Автор та науковий консультант Дистанційної школи демократії та громадянського суспільства – Рибалка Валентин Васильович, доктор психологічних наук, професор, moc.liamg%40aklabyr.nytnelav

Самовчитель демократії для юної та дорослої особистості

Рибалка В.В. (2019). Самовчитель демократії для юної та дорослої особистості. метод. посіб. Київ: Талком, 208 с. (БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА)

Педагогіка добра: ідеали і реалії

Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: Наук.-метод. посіб. – К.: МАУП, 2000. – 312 с. (РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА)

Деліберативна освіта в умовах децентралізації

Пилинський Я.М. Деліберативна освіта в умовах децентралізації: Посібник з організації дорадчого навчання громадян. ІПООД НАПН України.– Київ: «Стилос», 2018. - 173 с. (РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА)

Дорадчі наради - ефективний метод демократиної освіти дорослих громадян в умовах децентралізації

Пилинський, Я. М. (2017) Дорадчі наради - ефективний метод демократиної освіти дорослих громадян в умовах децентралізації. ТОВ «Поліграф Експерт» (РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА)

Психологічна служба вищого навчального закладу

Панок В.Г., Острова В.Д. (2010) Психологічна служба вищого навчального закладу (організаційно-методичні аспекти). "Освіта України", ISBN 978-966-188-115-9 (РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА)

Соціально-педагогічне і психологічне забезпечення розвитку дієвого громадянського суспільства і особистості громадянина

Пилинський Я.М. Деліберативна освіта в умовах децентралізації: Посібник з організації дорадчого навчання громадян. ІПООД НАПН України.– Київ: «Стилос», 2018. - 173 с. (РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА)

Сприяння розвитку особистості громадянина і дієвого громадянського суспільства засобами практичної психології

Рибалка В.В. Сприяння розвитку особистості громадянина і дієвого громадянського суспільства засобами практичної психології: метод. реком. —
К.: Талком, 2017.— 90 с.(РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА)

Основи громадянського суспільства

Основи громадянського суспільства: словник: для студ. вищ. навч. закл. / Н.Г.Джинчарадзе, М.А.Ожеван, А.В.Толстоухов та ін. – К.: Знання України, 2006. – 232 с. (РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА)

Основи демократії

Основи демократії: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / Авт. колектив: М.Бессонова, О.Бірюков, С.Бондарук та ін.; За заг. ред. А.Колодій; М-во освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, Укр.-канад. проект «Розбудова демократії», Ін-т вищої освіти. – Вид. 2-ге, стереотипне. – К.: Вид-во «Ай Бі», 2004. – 668 с. (РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА)

Психологічна служба

Панок В.Г. Психологічна служба: навчально-методичний посібник для студентів і викладачів.– Кам’янець-Подільський: ТОВ Друкарня Рута, 2012. – 488 с. (РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА)

Психологія духовного розвитку особистості

Помиткін Е.О. Психологія духовного розвитку особистості: монографія.– К.: Наш час, 2005. – 280 с. (РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА)

Психологія праці і відпочинку

Помиткіна Л.В, Помиткін Е.О. Психологія праці і відпочинку: підручник [для студ. вищ. навч. закл] / Любов Віталіївна Помиткіна, Едуард Олександрович Помиткін. – К.: ТОВ «Альфа-ПІК», 2019. – 322 с. (РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА)