IPOOD hab

Ретроспектива визначення поняття «Змішане навчання»

Illustration

На початку 2000-х років у зарубіжній літературі набули поширення визначення змішаного навчання, сутність яких полягала в об’єднанні.
Тобто «змішане навчання об’єднує»:
1) живе навчання та веб-технології (наприклад, віртуальний клас, самопідготовку, спільне навчання, потокове відео, аудіо та текст) для досягнення освітньої мети; 2) різні педагогічні підходи (наприклад, конструктивізм, біхевіоризм, когнітивізм) для отримання оптимального результату; 3) технічні засоби навчання та очне навчання під керівництвом викладача;4) навчальний процес з виконанням реальних професійних завдань, щоб створити гармонійний ефект навчання і роботи (Friesen Norm Report: Defining Blended Learning. Norm Friesen (August 2012) URL: http://goo.gl/XFtCv3 ).

З часом з’явилося багато інших визначень.
До найбільш типових визначень змішаного навчання можна віднести такі:● метод, який поєднує в собі традиційне навчання «обличчям до обличчя» і деякі елементи дистанційного навчання;● метод навчання, який комбінує різні ресурси, зокрема, елементи очних навчальних сесій та електронного навчання;● методика, за якою учні засвоюють частину матеріалу онлайн і певною мірою самостійно керують своїм часом, а частину – офлайн, у класі; набуття цілісного навчального досвіду із використанням сучасних інтерактивних технологій;● різновид гібридної методики, коли відбувається поєднання он-лайн навчання, традиційного та самостійного навчання;● цілеспрямований процес здобування знань, умінь та навичок в умовах інтеграції аудиторної і позааудиторної навчальної діяльності суб’єктів освітнього процесу на основі взаємного доповнення технологій традиційного, електронного, дистанційного та мобільного навчання;● поєднання традиційних формальних засобів навчання – роботи в аудиторіях, вивчення теоретичного матеріалу – з неформальними, наприклад, з обговоренням за допомогою електронної пошти та Інтернет-конференцій;● поєднання технологій і традиційного навчання в класі на основі гнучкого підходу до навчання, який враховує переваги тренувальних і контролюючих завдань в мережі, але також використовує інші методи, які можуть поліпшити результати студентів і заощадити витрати на навчання;● поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами електронного навчання, в якому використовуються спеціальні інформаційні технології, такі як комп’ютерна графіка, аудіо та відео, інтерактивні елементи;● поєднання різних видів навчальних заходів, включаючи очне навчання, онлайн електронне навчання і самонавчання на робочому місці;● поєднання різних видів (форм) навчання, а також самоосвіти, як у рамках конкретної навчальної дисципліни, так і в загальному сенсі;● навчання, за якого частина пізнавальної діяльності учнів відбувається на уроці під безпосереднім керівництвом учителя, а інша – у самостійній роботі з електронними ресурсами;● система викладання, яка поєднує очне, дистанційне і самонавчання, що включає взаємодію між суб’єктами навчання та інтерактивними джерелами інформації, яка відображає всі притаманні навчальному процесу компоненти (цілі, зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання), функціонуючі в постійній взаємодії один з одним, створюючи єдине ціле;● освітня концепція, в рамках якої, учень / учениця отримує знання як дистанційно через мережу Інтернет, так і очно з учителем.● формальні навчальні програми, у рамках яких студенти як мінімум частково навчаються в електронному, онлайновому форматі, і наразі присутні деякі елементи контролю над термінами, ходом і темпом навчання. У такому навчанні використовуються різні модальності, щоб забезпечити в результаті інтегрований навчальний досвід.
Узагальнення наведених визначень показує, що зазвичай змішане навчання розуміють як:1. Метод (методика)2. Поєднання (форм, технологій, видів навчання)3. Цілеспямований процес.
На підставі наведених визначень, категорію «змішане навчання» можна розглядати в двох сенсах – вузькому і широкому.
У вузькому сенсі: це цілеспрямований процес здобування знань, умінь та навичок, що здійснюється освітніми установами різного типу в рамках формальної освіти, частина якого реалізується у віддаленому режимі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій і технічних засобів навчання, які використовуються для зберігання і доставки навчального матеріалу, реалізації контрольних заходів, організації взаємодії між суб’єктами навчального процесу (консультації, обговорення) та під час якого має місце самоконтроль учня (студента) за часом, місцем, маршрутами та темпом навчання.
У широкому сенсі: це різні варіанти поєднання форм і методів організації формального, неформального, інформального навчання, а також самонавчання, що здійснюються для досягнення особою заздалегідь визначених навчальних цілей зі збереженням механізму контролю за часом, місцем, маршрутами та темпом навчання.
Додаткову інформацію можна знайти тут:Бугайчук К. Л. Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. Т. 54, вип. 4. С. 1-18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2016_54_4_3

Лариса Лук'яновадоктор педагогічних наук, професор, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ