IPOOD hab

Психолого-педагогічний супровід реалізації
змішаного навчання в освітньому просторі ЗВО

Illustration

Сучасна вища освіта повинна орієнтуватися не стільки на трансляцію готових знань, скільки на формування здатності здобувачів усвідомлено набувати та застосовувати нову інформацію й навички в різних контекстах.
Досягнення такої цілі можливе в умовах змішаного навчання. Викладач при цьому виступає в ролі фасилітатора, організатора процесу активного розвитку та задоволення пізнавальних потреб здобувачів.
Як і в усіх інших формах навчальної діяльності, у змішаному навчанні виникає чимало труднощів, визначених специфікою цього виду діяльності. Зокрема,

труднощі, що виникають у здобувачів:● недостатня поінформованість про форми, норми, особливості спілкування в умовах змішаного навчання;● несформованість комунікативних навичок (вміння слухати одне одного, ставити питання, лаконічно та впевнено виступати, висловлювати власну думку й відстоювати її тощо);● опанування змісту навчального курсу з різноманітними ведучими каналами сприйняття;● труднощі в самостійному відстеженні завдань, викликані невмінням раціонального розподілу часу, самоорганізованого планування самостійної роботи та раціонального вирішення поставлених завдань;● психологічний дискомфорт чи тривожність, викликані недостатньою ІКТ-компетентністю;

труднощі, що виникають у викладачів:
● неготовність викладача замінити свою роль у змішаному навчанні: перейти від функції ментора та транслятора знань до ролі т’ютора, фасилітатора, до співпраці зі здобувачами у навчальному процесі;●  подолання психологічного бар’єру авторитарності;● вибір конструктивного стилю спілкування зі здобувачами;● формування ефективно працюючих малих навчальних груп;●  оцінювання ступеню індивідуальної участі здобувачів у роботі групи;● організація змішаного навчання з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів;● підтримання мотивації навчання.

Подолати ці та низку інших труднощів допоможе організований психолого-педагогічний супровід, що розробляється в тренінговому форматі науковцями Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України в межах проєкту «Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладах вищої педагогічної освіти у воєнний час та повоєнного відновлення України», що реалізується за грантової підтримки НФДУ.

Ольга Банітдоктор педагогічних наук, старший дослідник, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ