IPOOD hab

Змішане навчання як основа трансформаційного потенціалу вищої освіти

Illustration

В епоху цифровізації роботодавці очікують від випускників відповідності критеріям робочих місць у галузі: володіння сформованими комплексними навичками для виживання в постійно змінюваних умовах у суспільстві й здатністю управляти ними. Отже, для підготовки фахівців, які б відповідали вимогам Industry 5.0., виникає потреба у висококваліфікованих викладачах-вихователях 5.0, здатних навчити мотивувати і застосовувати людський інтелект та мислення у колоборації роботів і людей в цифровому суспільстві.
У роботі Allen & Seaman (Allen, I. E., & Seaman, J. (2012, December 31). Changing course: Ten years of tracking online education in the United States. Sloan Consortium (NJ1)) акцентується увага на швидкому зростанні кількості державних закладів освіти за період з 2002 року по 2012 рік.

Так, якщо в 2002 р. повні онлайн-програми пропонували 48,9% коледжів, то у 2012 році їх кількість зросла до 70,6%. При цьому 77% академічних лідерів США оцінили результати навчання в онлайн-освіті як такі ж або кращі, ніж в аудиторіях з очним навчанням.
З початку 21 століття змішане навчання є предметом дослідження вчених різних країн. Вони проявляють неабиякий інтерес до його ресурсів: технічних, освітніх, методичних, технологічних, управлінських тощо. Впровадження його моделей впливає на трансформацію освітнього ландшафту університетів, які набувають ознак відкритості, оскільки на зміну традиційним навчальним матеріалам прийшли оцифровані навчальні матеріали, які з'явилися у 21столітті.Нині заклади вищої освіти стикаються з проблемами розробки нетрадиційних освітньо-професійних програм, що вимагають нових моделей навчання дорослих з більш персоналізованими підходами до навчання. У пошуках відповіді на ці виклики викладачі шукають нові підходи задоволення потреб студентів, які відрізняються за рівнем освіти, мотивацією, здібностями, навчальними уподобаннями, наявністю часу та вимогами до змісту курсу.
З іншого боку на зміни в освітній сфері впливає стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), впровадження яких також вимагає нових підходів до організації освітнього процесу, що і відбувається в багатьох закладах вищої освіти – на перший план вийшли зміни у викладанні – онлайн-навчання, електронне навчання, MOOC-навчання, змішане навчання, що призводить до необхідності відмови від традиційних лекцій і переходу до оцифрування навчального контенту.
Серед викликів, з якими стикнулися різні системи освіти, слід назвати готовність викладацького складу до прийняття змішаного навчання як невід'ємної частини викладання, а також як сучасної моделі для охоплення студентів, де б вони не проживали та не навчалися.
Модель змішаного навчання зміщує фокус уваги викладача з більш традиційних навчальних завдань на більш індивідуалізовану підтримку учням. Адже в цій моделі фокус професійної діяльності викладача змістився з планування занять і викладання матеріалу на роль фасилітатора. Так з’явилося поняття «підтримуюче навчання». Варто зауважити, що при опитуванні студенти позитивно оцінюють роль викладачів, використання ними технологій замість фізичної присутності. Варто звернути увагу на той факт, що вони надають перевагу самостійному конструюванню знань за відсутності викладачів, тобто використання технології змішаного навчання мотивує їх до самостійного навчання.
З результатами проведення національного дослідження консорціумом учених можна ознайомитися у статті: Ceneciro, C.C., Blended Teaching in Tertiary Education: Framework for Building the Capacity of HEI for Paradigm Shift, Ioer International Multidisciplinary Research Journal (IIMRJ), VOL. 4, NO. 2, JUNE 2022, pp. 168 – 174.
Лариса Петренкодоктор педагогічних наук, професор, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчанняв закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнноговідновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ