IPOOD hab

Мораль та етика у змішаному навчанні

Illustration

Коли ми говоримо про мораль і етику в змішаному навчанні, то передусім слід звернутися до принципів і стандартів, які регулюють поведінку і дії суб’єктів освітнього процесу в контексті використання мережі Інтернет, соціальних мереж та цифрових ресурсів і технологій.
Схарактеризуємо деякі принципи:
принцип свободи – відіграє значну роль у становленні галузевого працівника Industry 5.0., який має володіти новими комплексними об’єднаними навичками, щоб вижити в постійно змінюваних умовах у суспільстві і керувати цими змінами (Петренко, А. І. (2022). Неминучі зміни в ІТ індустрії. Підготовка кадрів в умовах п’ятої промислової революції (Індустрія 5.0). System Research & Information Technologies, № 1, 26- 36. URL: https://orcid.org/0000-0001-6712-7792);

принцип відкритої освіти – його реалізація здатна: покращити доступ ширших верств населення до освітніх послуг; інтегрувати освітні програми в повсякденну діяльність у рамках навчання упродовж всього життя; створити родюче підґрунтя для розвитку культури навчання, творіння, обміну досвідом і співпраці у швидкозмінному суспільстві знань (Петренко, Л. М.. Зеліковська, О. О., & Білоусова, Н. А. (2022). Відкрита освіта: сучасні тренди і нові концепції. Вісник післядипломної освіти. Педагогічні науки, 21(50), 206-218. URL: https://doi.org/10.32405/2218-7650-2022-21(50)-206-218);
принцип відкритої науки – наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність є невід’ємною складовою діяльності науково-педагогічних працівників, яка сьогодні набуває ознак відкритості. Тому актуалізується необхідність упровадження рамкової концепції відкритої науки (UNESCO, 2021) і залучення до цього процесу студентської молоді – майбутніх викладачів педагогічних закладів вищої освіти. Відкрита наука ґрунтується на ключових принципах: відкриті наукові знання, відкрита наукова інфраструктура, наукова комунікація, відкрита участь соціальних суб'єктів та відкритий діалог з іншими системами знань (UNESCO. (2021). UNESCO Recommendation on Open Science. URL: http://surl.li/jflbj);
принцип академічної свободи – в умовах інституційної автономії закладів вищої освіти визначається як складник якісного навчання та досліджень і, водночас, як умова продукування та передачі знань, що в інформаційному суспільстві є цінністю та суспільним благом. Постійне посилення точок нового знання викликає попит на нових фахівців на сучасному ринку праці, здатних працювати в умовах цифрової трансформації суспільства, що зумовлює необхідність підготовки викладацького складу, спроможного забезпечувати їхню підготовку (Лях, В. (2022). Екологічні, інформаційні та постіндустріальні виклики глобалізації вищої освіти. Філософія освіти, 28 (2), 250-257. DOI: https://doi.org/10.31874/2309-1606- 2022-28-2-15);
принцип академічної доброчесності – поняття «академічна доброчесність» є словом-замінником терміну «плагіат», який із XVII ст. мало значення «викрадення», «присвоєння авторства чужого твору»; цей принцип базується на нормативній базі, яка регулює правила здійснення наукових досліджень і публікацій їх результатів; систематизації та узагальнення правил оформлення цитувань, бібліографічних описів використаних джерел; проведення просвітницької діяльності (виховні заходи, лекції, семінари, конференції, вебінари тощо) для популяризації важливості дотримання принципів академічної доброчесності. Формування відповідального ставлення до дотримання принципів академічної доброчесності у ЗВО, дасть змогу підвищити рівень свідомого ставлення, поваги до авторського права й наукових відкриттів як людської цінності, етики сучасного громадянина (Харківська А. (2023). Імплементація принципів академічної доброчесності: етика сучасного освітянина. Перспективи та інноваційні науки. № 11(29). С. 400-408. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-11(29)-400-408).
Лариса Петренкодоктор педагогічних наук, професор, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчанняв закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнноговідновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ