IPOOD hab

Тлумачення сутності поняття «змішане навчання» українськими та зарубіжними вченими

Illustration

Змішане навчання дедалі більше привертає увагу сучасних освітян і дослідників. Його трактують як модель, технологію, методику, процес здобування знань.
У 2006 році С. Бонк та С. Грем опублікували "Handbook of Blended Learning", і ця публікація допомогла уточнити та конкретизувати термін "blended learning". Грем визначив "системи змішаного навчання" як системи, що "поєднують навчання віч-на-віч з комп'ютерно-посередницьким навчанням". Однак, сам термін "blended learning" (змішане навчання) був введений раніше, ще у роботах Клейтона Крістенсена та його колег у Гарвардській бізнес-школі у 1990-х та на початку 2000-х років. Крістенсен розглядав змішане навчання як частину ширшого поняття "деструктивної інновації" у сфері освіти.

К.Крістенсен вважав, що комп'ютеризоване навчання може стати технологією, яка дозволяє вирішити конфлікт між потребою у стандартизації навчальних процесів у великих організаціях та потребою у індивідуалізації підходу до навчання кожного студента (https://jfynet.org/6535/authored-by-gary-kaplan/the-origins-of-blended-learning/ )
Щодо твердження про синоніми терміну "змішане навчання", такі як "гібридне навчання", "комбіноване навчання" та "гнучке навчання", то ці поняття дійсно часто використовуються як взаємозамінні, хоча вони можуть мати деякі нюанси в значенні в залежності від контексту. У англійській мові вони відповідають таким термінам, як "hybrid", "combined" та "flexible", і використовуються для опису технології, яка поєднує різні форми навчання. Для прикладу можемо сказати, що у понятті гнучке навчання акцент може бути на адаптивності та індивідуалізації навчального процесу студента, комбіноване навчання – акцент на поєднання різних методів та підходів у навчанні (не лише онлайн і традиційних), включаючи різноманітні навчальні ресурси та активності, гібридне навчання – більш вужче поняття з акцентом конкретно на комбінацію традиційного очного навчання з онлайн-елементами, тобто більш специфічний підхід, який зосереджується на інтеграції цих двох основних форматів.
Можемо зазначити, наприклад, що відмінність у розумінні поняття змішаного навчання від гібридного навчання полягає в тому, що змішане навчання зазвичай охоплює широкий спектр підходів, які поєднують традиційні та онлайн-методи навчання, тобто може включати не тільки комбінацію очного та онлайн-навчання, але й різні методології, навчальні ресурси та підходи до навчання.
Сьогодні існує достатньо велика кількість і визначень.
Ми спробували зібрати найбільш поширені визначення українських і зарубіжних дослідників, хоча представлені трактування не вичерпують усю сукупність точок зору.
Тлумачення сутності поняття «змішане навчання» українськими науковцями
Змішане навчання - це освітня технологія, в рамках якої особа, що навчається, отримує знання, набуваючи навичок формує компетентності й самостійно он-лайн. Відбувається це очно із вчителем та іншими учасниками процесу навчання. Такий підхід дає можливість контролювати час, місце,темп та шлях опанування навчальним матеріалом. Змішане навчання дозволяє суміщати традиційні методики та актуальні технології.Барна О.В. (2016). Технологія змішаного навчання в курсі методики навчання інформатики. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. Київ, 2016. Вип. 2. С.24-37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeemu_2016_2_4
Змішане навчання – це процес здобування знань, умінь і навичок, що супроводжується поєднанням різних технологій навчання. Т. Собченко (2021). ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ЗАВДАННЯ https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.75-3.14 
Змішане навчання - це цілеспрямований процес здобування знань, умінь та навичок, що здійснюється освітніми установами різного типу в рамках формальної освіти, частина якого реалізується у віддаленому режимі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій і технічних засобів навчання, які використовуються для зберігання і доставки навчального матеріалу, реалізації контрольних заходів, організації взаємодії між суб’єктами навчального процесу (консультації, обговорення) та під час якого має місце самоконтроль учня (студента) за часом, місцем, маршрутами та темпом навчання. Бугайчук К. Л. (2016). Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів. Інформаційні технології і засоби навчання: Київ, 2016. Т. 54. Вип. 4. С. 1-18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2016_54_4_3 
Змішане навчання - це поєднання цифрових, педагогічних технологій та практика-орієнтованих завдань; змішування різних підходів до організації освітнього процесу; ефективне поєднання різних способів, моделей та стилів навчання; інноваційна концепція організації освітнього процесу, яка акумулює переваги онлайн-та офлайн-навчання. О. Нестуля, С. Нестуля, Н. Кононец (2021). ВАРІАТИВНІ МОДЕЛІ ЗМІІШАНОГО НАВЧАННЯ (BLENDED LEARNING) У ВИЩІИ ШКОЛІ: ДОСВІД ПУЕТ. Вища школа. -2021. - № 11 http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/11622/3/Vischa_shkola_2021_11_7_Nestulia.pdf 
Змішане навчання - навчальна методологія, викладання та підхід, який поєднує в собі традиційні методи в класі з комп‘ютерною опосередкованою діяльністю для навчання. Сильними сторонами навчання є комбінація різних технологій в єдиний інтегрований навчальний процесКухаренко В. М. Березенська С.М., Бугайчук К.Л., Олійник Н.Ю. (2016). Теорія та практика змішаного навчання: монографія. Харків, «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.
Змішане навчання - цілеспрямований процес передачі й засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, заснований на поєднанні технологій традиційного, комп’ютерно-орієнтованого, дистанційного та мобільно-орієнтованого навчання Ткачук Г.В. (2019). Теоретичні і методичні засади практично-технічної підготовки майбутніх учителів інформатики в умовах змішаного навчання: автореф. дис. …докт. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2019. 42 c.
Змішане навчання як інструмент модернізації сучасної освіти на практиці представляється в створені нових педагогічних методик, що основані на інтеграції традиційних підходів організації навчального процесу, де здійснюється передача знань, та технології електронного навчання. Кривонос О. М., Коротун О. В. (2015). Змішане навчання як основа формування ІКТ-компетентності вчителя. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка]. Серія: Проблеми методики фізикоматематичної і технологічної освіти. Кіровоград, 2015. Вип. 8 (ІІ). С.19-23. URL: http://eprints.zu.edu.ua/19412/1/Kryvonos.pdf 
Змішане навчання - поєднання онлайн- та офлайн-навчання в одному навчальному процесі, що формує «навчальний досвід» студента та самодостатній логічний курс чи предмет. Литвинов А.С. (2019). Педагогічний провайдинг інновацій в освіті : навч. посіб. / за заг. ред. В.В. Борисова. Суми, 2019. С. 134.
Змішане навчання - цілеспрямований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, заснований на поєднанні технологій традиційного, комп’ютерно орієнтованого, дистанційного та мобільно орієнтованого навчання. Ткачук Г.В. (2017). Змішане навчання та особливості використання ротаційної моделі у навчальному процесі. Інформаційні технології в освіті. 2017. № 4 (33). C. 143–156.
Тлумачення сутності поняття «змішане навчання» зарубіжними науковцями

Дослідник Канер М. стверджує, що змішане навчання - це поєднання он-лайнового доступу до навчального контенту з кращими методиками безпосередньо в класі й «живого» пояснення, яке дозволяє персоналізувати навчання, побудувати урок для різних груп учнів Сaner, Mustafa. (2012). The definition of blended learning in higher education. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-0939-6.ch002  За твердженням К.Максвела є три напрями визначення дефініції змішаного навчання: 1. Частково через онлайн-навчання. Перш за все, змішане навчання — це будь-яка формальна освітня програма, в якій студент навчається принаймні частково через онлайн-навчання, з деяким елементом контролю студентом часу, місця, шляху та/або темпу навчання. 2. Друга частина визначення полягає в тому, що студент навчається принаймні частково у освітньому закладі у взаємодії з ментором. 3. Третя частина визначення полягає у тому, що різні форми навчання в межах курсу чи предмету для кожного студента пов'язані, щоб забезпечити цілісний навчальний досвід, тобто онлайн- та очні компоненти працюють разом, створюючи інтегрований курс, забезпечуючи більш глибоке та всебічне розуміння матеріалу. Clifford Maxwell. (2016). What Blended Learning Is – and Isn’t https://www.blendedlearning.org/what-blended-learning-is-and-isnt/
За визначенням Крістенсена М., Хорна М та Стакер Х. змішане навчання виникає як гібридна інновація, яка є зберігаючою інновацією у відношенні до традиційного класу. Ця гібридна форма є спробою надати "найкраще з обох світів" — тобто, переваги онлайн-навчання, поєднані з усіма перевагами традиційного класу. Christensen M., Horn M., Staker H. (2013). Is K-12 Blended Learning Disruptive? An introduction to the theory of hybrids. Clayton Chris- tensen Institute. 2013. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED566878.pdf
Науковці А.Роззет та Ф.Ваугхан зазначають, що це технологія, за якою поєднуються протилежні підходи: формальне і неформальне навчання, навчання «віч-на-віч» і спілкування он-лайн, керовані дії зі сторони педагога і дії, які самостійно обираються педагогом для досягнення особистих цілей і цілей організації. Rossett A., Vaughan F. (2003) Blended learning Opportunities. Publ. CEO Epic Group, Brighton. Retrieved from URL: https:// www.researchgate.net/publication/228669485_Blended_Learning_Opportunities 
У праці Н.Фрайзена окреслено, що на початку 2000-х років у закордонній літературі можна було зустріти такі визначення: 1) Змішане навчання об’єднує живе навчання та веб-технології (наприклад, віртуальний клас, самопідготовку, спільне навчання, потокове відео, аудіо та текст) для досягнення освітньої мети; 2) Змішане навчання об’єднує різні педагогічні підходи (наприклад, конструктивізм, біхевіоризм, когнітивізм) для отримання оптимального результату; 3) Змішане навчання поєднує технічні засоби навчання й очне навчання під керівництвом викладача; 4) Змішане навчання об’єднує навчальний процес звиконанням реальних професійних завдань, щоб створити гармонійний ефект навчання і роботи. Friesen Norm. (2012) Report: Defining Blended Learning [Електронний ресурс] / Norm Friesen (August 2012). – Режим доступу: https://www.normfriesen.info/papers/Defining_Blended_Learning_NF.pdf
Дослідники Моебз і Вейбелзах (Moebs & Weibelzahl) визначають змішане навчання як «поєднання дистанційного і традиційного спілкування в інтегрованій навчальній діяльностіMoebs, S. & Weibelzahl, S. (2006). Towards a good mix in blended learning for small and medium sized enterprises - Outline of a Delphi Study. Proceedings of the Workshop on Blended Learning and SMEs held in conjuction with the 1stEuropean Conference on Technology Enhancing Learning Crete, Greece, pp 1 -6.
С.Грехем зазначає, що змішане навчання - це поєднання інструкцій з двох історично окремих моделей викладання та навчання: традиційних систем навчання віч-на-віч та розподілених систем навчання, які акцентують увагу на центральній ролі комп'ютерних технологій у змішаному навчанні. Graham, C.R. (2005). Blended learning system: Definition, current trends and future direction. In: Bonk, C.J., Graham, C.R. (eds.) Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs, pp.3-21. Pfeiffer, San Francisco.https://www.academia.edu/563281/Blended_learning_systems_Definition_current_trends_and_future_directions 
Отже змішане навчання можемо розглядати як це освітню технологію, що поєднує традиційні очні методи навчання з цифровими технологіями, забезпечуючи гнучкість у контролі над часом, місцем, темпом та траєкторією навчання, дозволяючи студентам ефективно використовувати особистісні освітні стратегії для створення глибокого, цілісного та адаптивного навчального досвіду, відповідно до індивідуальних потреб та стилів навчання.
Кирил Котун, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, керівник проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчанняв закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнноговідновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУЛариса Лук'янова,доктор педагогічних наук, професор, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчанняв закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнноговідновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ