IPOOD hab

Врахування когнітивних компонентів здобувачів вищої освіти при організації змішаного навчання. Говоримо про мислення

Illustration

Врахування викладачами когнітивних особливостей здобувачів вищої освіти є важливим при розробці та впровадженні програм змішаного навчання.
Когнітивні особливості різняться у кожної людини, і розуміння цих властивостей може допомогти викладачам створити ефективніші методи змішаного навчання та підібрати індивідуальні підходи до кожного здобувача.
Змішане навчання надає широкі можливості для розвитку різних аспектів мислення учасників освітнього процесу, що власне й робить ефективною цю технологію навчання.

Особливої ваги у змішаному навчанні набуває творче мислення, що сприяє генерації нових ідей, створенню альтернативних рішень, розв’язанню нестандартних завдань. Мозок аналізує складові частини знань, здійснює синтез інформації, щоб створювати нові концепції, ідеї.
Змішане навчання розвиває також критичне мислення здобувачів. Вони повинні вміти критично оцінювати інформацію, яку отримують, перевіряти її достовірність та релевантність а також формулювати проблемні питання та розглядати різні точки зору на певний тематичний матеріал. Це особливо важливо під час самостійної роботи в онлайн-середовищі, де інформація може бути різною за якістю.
Необхідною умовою успішної реалізації змішаного навчання є формування здатності у здобувачів розмірковувати, тобто застосовувати різноманітні види умовиводів (індуктивне, дедуктивне мислення та ін.) в залежності від ситуації; застосовувати системне мислення, тобто аналізувати, як частини цілого у складних системах взаємодіють між собою; робити висновки та приймати рішення; вирішувати задачі, використовуючи як традиційні, так і інноваційні способи; формулювати і ставити важливі питання, що прояснюють різні погляди.
Навчання основ алгоритмізації передбачає здатність алгоритмічно мислити при плануванні, організації діяльності, зокрема навчальної, та ефективно планувати і організовувати свою діяльність з використанням ІКТ. Алгоритмічне мислення – це пізнавальний процес, що характеризується чіткою, доцільною послідовністю здійснюваних розумових процесів із присутньою деталізацією і оптимізацією укрупнених блоків, усвідомленим закріпленням процесу отримання кінцевого результату, поданого в формалізованому вигляді на мові виконавця із прийнятими семантичними та синтаксичними правилами.

Детальніше тут:
Музичук К. Розвиток критичного мислення здобувачів вищої освіти в умовах змішаного навчання. Нова педагогічна думка. 2019. № 3 (99) 61-65. URL:
http://surl.li/nfcwn
Барна О.В. Технологія змішаного навчання в курсі методики навчання інформатики. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2016. № 2. С. 84-92. URL:
https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/35
Ольга Баніт,доктор педагогічних наук, старший дослідник, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчанняв закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнноговідновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ