IPOOD hab

Когнітивні компоненти в моделях змішаного навчання: вплив на ефективність та адаптацію студентів

Illustration

Змішане навчання передбачає постійну зміну видів пізнавальної діяльності, внаслідок цього відбувається значне навантаження на когнітивну систему. В основі когнітивної системи лежить взаємодія низки компонентів, що беруть безпосередню участь у змішаному навчанні.
Когнітивні компоненти – це різні аспекти пізнавальної діяльності людини, які допомагають в обробці інформації, прийнятті рішень, вирішенні проблем та навчанні. Основні з них це всім відомі: увага, сприйняття, пам’ять, мислення, мова, уява і творчість, емоційний інтелект.
Ці компоненти тісно пов'язані між собою та взаємодіють, щоб забезпечити комплексне та ефективне когнітивне функціонування. У контексті навчання, вони допомагають студентам краще засвоювати, обробляти та застосовувати знання.

Застосування когнітивних компонентів студентів у різних моделях змішаного навчання відіграє ключову роль у підвищенні ефективності навчального процесу.
У моделі ротації за станціями студенти ротують між різними навчальними станціями, кожна з яких має свої власні задачі та діяльності. Такий підхід стимулює різні аспекти когнітивної діяльності, оскільки студентам потрібно адаптуватися до різних видів завдань та інструкцій, що вимагає переключення уваги та концентрації. Це розвиває гнучкість мислення, здатність до швидкого переключення між різними задачами та підтримує активне навчання. Спілкування та обговорення на кожній станції розвиває мовнокомунікативні вміння.
У моделі перевернутого класу студенти здійснюють первинне вивчення матеріалу вдома, а потім застосовують здобуті знання на практиці в аудиторії. Цей підхід активізує розвиток самостійного мислення та критичного оцінювання інформації, оскільки студентам потрібно аналізувати та обробляти інформацію самостійно, а потім ефективно застосовувати її в аудиторії.
У гнучкій моделі велика частина навчання відбувається онлайн, але студенти також мають можливість працювати з викладачами та одногрупниками в реальному часі. Це сприяє розвитку навичок самоорганізації та саморегуляції, оскільки студентам потрібно керувати своїм часом та визначати власні пріоритети в навчанні. Онлайн-компоненти часто включають візуальні та аудіальні матеріали, що допомагають студентам розвивати сприйняття через різні канали інформації. Також у студентів є можливість самостійно вибирати зміст та порядок вивчення матеріалу, що стимулює творче мислення.
Лабораторна ротація, яка схожа на модель ротації станцій, але зосереджена більше на практичних заняттях у спеціалізованих лабораторіях. Ця модель стимулює глибше розуміння практичних аспектів навчального матеріалу та розвиває аналітичні навички. Практичні заняття в лабораторіях сприяють кращому закріпленню інформації в довготривалій пам'яті через досвід.
У кожній з цих моделей змішаного навчання когнітивні компоненти залучаються по-різному, стимулюючи глибоке розуміння матеріалу та розвиток навичок вирішення проблем, критичного мислення та самостійного навчання у студентів.
У зарубіжному науковому просторі існує доволі багато досліджень, які вивчають когнітивні компоненти студентів у контексті змішаного навчання, для прикладу, можна ознайомитися з дослідженням китайського вченого Дан Лу, який пропонує конструкцію змішаного навчального середовища, яке зосереджено на розвитку критичного мислення. Воно включає застосування ІКТ-інструментів, таких як онлайн-дискусії та створення Wikibooks, для культивування критичного мислення серед студентів. Результати цього дослідження вказують на позитивне сприйняття студентами змішаного навчального середовища і його вплив на розвиток критичного мисленняДетальніше тут: Dan Lu (2021). Students' Perceptions of a Blended Learning Environment to Promote Critical Thinking https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.696845/full

Ольга Баніт,доктор педагогічних наук, старший дослідник, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчанняв закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнноговідновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ