IPOOD hab

Інтеграція змішаного та дистанційного навчання: деякі алгоритми щодо створення дистанційного курсу

Illustration

У монографії «Екстрене дистанційне навчання в Україні» (2020) дослідники В.Кухаренко та В.Бондаренко зазначають, що інтеграція змішаного та дистанційного навчання в навчальний процес закладу – це тривалий процес, який вимагає кваліфікованих викладачів. Підготовка такого фахівця вимагає напруженої праці з розробки дистанційного курсу протягом понад двох місяців. Для допомоги викладачам науковці пропонують деякі алгоритми дистанційного курсу та його шаблон.
1. Технічне завдання. Розробка дистанційного курсу починається з отримання технічного завдання. У технології ADDIE за це відповідає перший етап – Аналіз. Викладач навчального закладу отримує від керівника освітньої програми назву курсу, аудиторію – хто буде вчитися, тривалість курсу – години та тижні, результати навчання, з освітнього стандарту вибирає відповідні компетентності. У корпорації розробник курсу отримує тему, яку треба засвоїти, перелік компетентностей і категорії співробітників, які повинні пройти навчання. Інколи може бути надана повна характеристика компетентностей.

2. Аналіз компетентностей. Продовження першого етапу – це аналіз компетентностей. Необхідно до кожної компетентності скласти перелік показників діяльності, які повинен після закінчення курсу продемонструвати той, хто навчається.
3. Рівень мети. Діяльність (показник) може бути простою (уміти використовувати стандартний алгоритм розрахунку – третій рівень таксономії Блума), або складною (аналізувати результати досліджень і робити висновки – четвертий рівень таксономії Блума). У залежності від складності діяльності в курсі визначається термін навчання та кількість тижнів. Цей перелік повинен бути узгодженим з керівником освітньої програми
4. Завдання курсу. Для засвоєння діяльності можуть бути використані різні завдання, складна діяльність може вимагати додаткових простих завдань. Усе це потрібно з’ясувати на цьому етапі й остаточно визначити тривалість виконання завдань. Якщо виникає неузгодженість між плановою та фактичною тривалістю виконання завдань необхідно обговорити результати з керівником освітньої програми та внести відповідні корективи.
5. Вибір типу курсу. У залежності від складності діяльності можуть бути використані слайдові дистанційні курси (завдання не перевищують третій рівень за таксономією Блума та, легко контролюються системою), курс-ресурс використовується при змішаному навчанні, де більшість інструкцій надається в аудиторії, найбільш складним є компетентнісний дистанційний курс, в якому практично вся діяльність відбувається в дистанційному курсі.
6. Підготовка завдань. Після визначення завдань курсу необхідно їх проаналізувати, а саме: класифікувати їх за складністю та встановити порядок виконання від простого до складного, визначити скільки часу потрібно на їх виконання, як розподілити їх потижнево та забезпечити рівномірне навантаження студентів. Мета кожного завдання повинна бути записана на відповідних тижнях.
7. Програма курсу. Розплановані завдання та мета до них дозволяють сформувати програму курсу, яка, з одного боку, залежить від логіки конкретної дисципліни, а, з іншого, залежить від складності сформованих завдань. Саме на цьому етапі остаточно узгоджуються логіка курсу, зрозумілість та досяжність завдань, відповідність завдань компетентностям, що формує курс, рівномірність навантаження студента.
8. Сценарій курсу. Дистанційний курс може бути призначений для різних категорій студентів, наприклад, слабких або сильних, які готуються до наукової діяльності, для змішаного або дистанційного навчання. У цьому випадку необхідно передбачити різні сценарії вивчення курсу. На цьому етапі бажано визначити, які теми будуть вивчатися з використанням гейміфікації.
9. Інформаційний матеріал. Інформаційні матеріали курсу повинні, у першу чергу, допомагати виконувати завдання. Текстовий матеріал повинен бути структурованим, включати графіку та інфографіку. Після кожних 20-30 рядків бажано розміщувати питання для рефлексії. Ці питання можна використовувати при обговоренні теоретичного матеріалу. До текстового матеріалу бажано додавати невеличке відео (до 6 хвилин) або створені на їх базі мікро-уроки. Усі інформаційні матеріали студент повинен переглядати у браузері, завантаження файлів на комп’ютер або пристрій недопустимо. У курсі обов’язково треба передбачити використання універсального дизайну для навчання – потужної основи, що пов’язана нейробіологічними дослідженнями: множинність способів представлення інформації та знань; декілька способів вираження: альтернативи того, що знають студенти; множинність способів взаємодії: задіяти інтереси студентів, відповідні завдання для підсилення мотивації.
10. Контроль етапів. Уся діяльність студента має бути оцінена. Рекомендується оцінювати студентів у 100 балів за виконані щотижневі завдання. Обов’язковим та важливим завданням призначається більше балів, менш важливим – менше. Загалом за курс студент може отримати 1400 – 1600 балів. На виході система перерахує оцінки за 100 бальною шкалою. Необхідно слідкувати, щоб студенту була зрозуміла мета завдання й він розумів, коли досяг результату.
11. Тести. При створенні тестових завдань необхідно використовувати різноманітні типи завдань, які є в системі. Це дає можливість створювати тестові завдання всіх рівнів таксономії Блума. Усі тестові завдання необхідно розмістити в категоріях (одна тема – одна категорія). Кількість завдань у категорії повинна бути в 4-5 разів більшою ніж у тесті. Такий розподіл завдань дозволяє створювати підсумкові тести, в яких з кожної категорії обирається задана кількість завдань.
12. Контроль та оцінка. На завершальній стадії розробки дистанційного курсу доопрацьовується рейтингове оцінювання студентів і додається до кожного завдання перелік показників компетентностей і мінімальний рівень оцінки, що дозволяє зарахувати показник компетентності. Студенту необхідно пояснювати політику визначення оцінок і передбачати заохочення за активну роботу. Крім того, проводиться аналіз дистанційного курсу та ліквідуються помилки й негаразди.
13. Самооцінка. Після цього розробникам дистанційного курсу пропонується виконати самооцінку курсу.
Переглянути запропоновані шаблони дистанційного курсу, структуру дистанційного курсу-ресурсу, методичні вказівки до дистанційного навчання та інші практичні кейси можна переглянути тут: Кухаренко В.М., Бондаренко В.В. Екстрене дистанційне навчання в Україні: Монографія / За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка. Харків:. Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. 409 с. Переглянути

Кирил Котун,кандидат педагогічних наук, старший дослідник, керівник проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчанняв закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнноговідновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ