IPOOD hab

Дослідження ефективності технологій змішаного навчання
у закладах вищої освіти

Illustration

Останнім часом змішане навчання викликає неабиякий інтерес серед дослідників різних країн, в тому числі українських. У ЗВО проводиться анкетування викладачів та студентів різних спеціальностей з метою визначення ефективності змішаного навчання. Питання зазвичай стосуються виявлення переваг та недоліків змішаного навчання, труднощів і викликів у процесі його реалізації, використання моделей змішаного навчання для вивчення різних дисциплін, готовності студентів та викладачів, закладів освіти до реалізації навчання за змішаною технологією тощо.
Результати одного із таких досліджень обґрунтовано дослідниками В.Володавчик, А.Вакал, В.Бєлова, М.Нетреба, О.Монке у науковій статті «Ефективність технологій змішаного навчання у закладах вищої освіти» (2022). Основне питання дослідження зосереджено на інтеграції ротаційної та збагаченої віртуальної моделі змішаного навчання та оцінює їх вплив на навчання студентів, задоволеність та академічні досягнення.

Мета дослідження полягала в оцінюванні ефективності моделей змішаного навчання, особливо ротаційної та збагаченої віртуальної моделі, у покращенні навчання студентів у ЗВО. У дослідженні використано певні методи, як: опитування, симуляції та педагогічний експеримент, а також математичну статистику для аналізу даних.
За твердженнями дослідників, структура самооцінки ефективності освітнього закладу в умовах навчання із залученням змішаних технологій складається з восьми стратегічних вимірів: бачення та узгодження політики; навчальний план; професійний розвиток; підтримка навчання студентів; інфраструктура, засоби, обладнання та ресурси; політика та інституційна структура; партнерство; дослідження та оцінка. Серед викликів та обмежень, дослідники виокремили такі: помічений розрив у розвитку та досвіді технологій змішаного навчання в Україні; дослідження було обмежене певними групами студентів (педагогічні та економічні спеціальності), і їх початкові навички в змішаному навчанні були різними.
За результатами дослідження автори роблять висновки, що: застосування технологій змішаного навчання істотно варіювалося за готовністю та ефективністю у різних закладах; студенти, як правило, демонстрували помірну готовність до змішаного навчання, з особливими викликами у саморегуляції та виконанні завдань; поєднання ротаційної моделі для професійних предметів і збагаченої віртуальної моделі для гуманітарних наук виявилося ефективним; показники академічної ефективності показали, що студенти, які навчалися за поєднанням обох моделей, мали кращі результати; поєднання ротаційної та збагаченої віртуальних моделей було найефективнішим у покращенні адаптації студентів та академічної ефективності. Результати надають уявлення про планування та організацію освітнього процесу в ЗВО, особливо з урахуванням вимог різних предметів та спеціальностей студентів. Результати такого дослідження надають цінні інсайти щодо еволюції вищої освіти в Україні, зокрема в контексті змішаного навчання, а також підкреслює необхідність для ЗВО адаптуватися та розробляти комплексні стратегії для ефективного впровадження моделей змішаного навчання, наприклад більшість викладачів діють інтуїтивно, коли використовують технології змішаного навчання та часто адаптують зміст традиційного навчання до змішаної форми. Висновки наголошують на важливості врахування як технологічної готовності закладів, так і індивідуальних потреб студентів при розробці навчальних програм змішаного навчання. Оскільки виявлено непідготовленість закладів освіти до використання змішаних технологій. Це пов'язано з недостатнім рівнем розвитку технологій змішаного навчання в Україні, невеликим досвідом викладання з використанням змішаних технологій.
Детальніше ознайомитися з результатами цього досліджень можна тут (стаття EN мовою)
Viktoriia Volodavchyk, Andrii Vakal, Viktoriia Bielova, Margaryta Netreba, Olena Monke. (2022). Effectiveness of blended learning technologies in higher educational institutions. Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 13 (3). DOI: 10.47750/jett.2022.13.03.018

У межах проєкту «Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладах вищої педагогічної освіти у воєнний час та повоєнного відновлення України», що реалізується за грантової підтримки НФДУ України, науковцями Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України упродовж вересня-жовтня 2023 року проведено дослідження готовності викладачів закладів вищої педагогічної освіти до реалізації змішаного навчання в умовах війни та повоєнного відновлення України, на основі якого підготовлено аналітичну записку, ознайомитися з якою можна буде наприкінці грудня 2023 року.

Ольга Баніт,доктор педагогічних наук, старший дослідник, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчанняв закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнноговідновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ