IPOOD hab

Що «змішується» у змішаному навчанні?

Illustration

Загальноприйнятим є розуміння змішаного навчання як поєднання традиційного (аудиторного, очного) і дистанційного (електронного, онлайн) навчання зі самостійною роботою здобувачів. Однак, як показують дослідження вчених, наприклад Л.Мовчан та Н.Комісаренко у праці «Змішане навчання як інноваційна організація освітнього процесу» (2022) перед закладами вищої освіти постає безліч підходів до «змішування» різних видів і форм роботи. Можна виділити такі комбінації:
змішування структурованого та неструктурованого навчання: структуроване навчання добре налагоджене в університетській і корпоративній навчальній структурі, де студент забезпечується набором заздалегідь розроблених навчальних матеріалів і певною траєкторією навчання. Неструктуроване навчання відбувається за допомогою бесід, зустрічей або навіть листування електронною поштою у зручному для всіх форматі. Інструктори можуть відігравати роль модераторів, забезпечуючи необхідний напрям ефективного спілкування;

- змішування користувацького контенту та зовнішніх матеріалів: користувацькі курси є кращими для формування технічних знань і вмінь щодо певної галузі, продукту чи процесу. Але створення користувацьких курсів для багатьох різноманітних потреб у навчанні студентів у межах наявного навчального часу та бюджету часто є нездійсненним завданням. Готові курси вирішують цю проблему, оскільки вони більш узагальнені й можуть використовуватися широкою аудиторією;
змішування самостійного й колаборативного навчання: технології автоматизованого навчання створили можливості для самостійного навчання і проведення тренінгів, де все знаходиться під контролем студента, але не завжди надихає й мотивує його. Спільне навчання водночас допускає динамічне спілкування студентів, що призводить до обміну знаннями. Взаємодія з викладачами й однокурсниками підвищує мотивацію та дозволяє ґрунтовно засвоїти навчальний матеріал;

змішування роботи та навчання. Вважається, що справжній успіх і ефективність навчання наявні за умови нерозривності роботи й навчання. Робота стає джерелом змісту навчання, а зміст навчання стає доступним за вимогою та в контексті необхідності виконувати певну роботу. Тобто поняття фізичного класу втрачає сенс, робота стає навчанням, і це – постійний процес.

За джерелом: Мовчан Л., Комісаренко Н. Змішане навчання як інноваційна організація освітнього процесу. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип. 48, том 2, 2022. С. 189-194.
Переглянути
Ольга Баніт,доктор педагогічних наук, старший дослідник, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчанняв закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнноговідновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ