IPOOD hab

Контекстний підхід у змішаному навчанні

Illustration

Яка найкраща методика подання численних концепцій, викладених у конкретному курсі, аби всі студенти могли використовувати та запам'ятовувати цю інформацію? Як можна зрозуміти, що окремі заняття є взаємопов'язаними частинами, що доповнюють одна одну? Як викладач може ефективно спілкуватися зі студентами, які задаються питаннями про причини, значення та актуальність вивченого матеріалу? Як ми можемо відкрити розуми різноманітного студентського комюніті, аби вони могли засвоїти концепції та техніки, які відкриють їм двері можливостей на все життя?
Це щоденні виклики, з якими стикаються викладачі, виклики, яким можна протистояти завдяки навчальному плану та підходу до навчання на основі контекстуального навчання.

Сьогодні теорії інтелекту та теорії навчання пропонують схожі методи, спрямовані на покращення ефективного викладання та навчання, в тому числі і у змішаному форматі. Наприклад, якщо ми приймаємо теорію Г.Гарднера (Howard Gardner) про те, що здатність розуму до навчання набагато ширша, ніж традиційно передбачається, ми, ймовірно, погоджуємось з твердженням Д.Колба (David Allen Kolb) про те, що люди мають природну здатність навчатися за допомогою різних методів. Крім того, з досліджень Дж.Кейна та Р.Кейна (Caine, G. & Caine, R.) ми можемо зробити висновок, що зв’язок є ключем до ефективного навчання.
Наступні твердження щодо підвищення ефективності навчання є узагальненням теорій інтелекту та навчання, які відстоюють зазначені дослідники:● Більшість людей найкраще вчаться конкретним способом, що включає особисту участь, фізичну чи практичну діяльність і можливості для особистих відкриттів. ● Навчання значно покращується, коли концепції представлені в контексті зв’язків, знайомих здобувачу освіти. ● Більшість людей краще сприймають конкретні, відчутні приклади та досвід, ніж абстрактні концептуальні моделі. ● Більшість студентів найкраще вчаться через певну особисту взаємодію з іншими студентами - через навчальні групи, групове навчання, комюніті тощо. ● Механічне запам'ятовування окремих фрагментів знань є відносно неефективною стратегією навчання для більшості здобувачів освіти. ● Перенесення досвіду з однієї ситуації в іншу неможливо передбачити, і здатність робити це є навичкою, якій потрібно навчитися.
Варто зазначити, що багатьом сучасним здобувачам освіти важко встановити зв’язок між тим, що вони вивчають, і тим, як ці знання будуть використані в їх подальшому житті. Це пояснюється тим, що традиційні методи навчання не в повній мірі впливають на якісне опрацювання навчальної інформації студентами та їхню мотивацію до навчання. Вирішенням цієї проблеми може бути використання контекстного підходу у навчанні.
Згідно з контекстуальним підходом, навчання відбувається тоді, коли здобувачі освіти сприймають нову інформацію чи знання таким чином, щоб вони мали сенс у їхніх власних ціннісних системах. Цей підхід до навчання та викладання припускає, що розум природним чином шукає значення в контексті, і що він робить це шляхом пошуку зв’язків, які мають сенс і здаються корисними для людини. Теорія контекстного навчання заохочує викладачів вибирати або проєктувати навчальні середовища, які включають якомога більше різних форм досвіду (соціального, культурного, фізичного та психологічного) у роботі над досягненням бажаних результатів навчання. У такому середовищі здобувачі освіти виявляють значущі зв’язки між абстрактними ідеями та практичними застосуваннями в контексті реального світу, концепції інтерналізуються через процес відкриття, підкріплення та зв’язку.
Використання контекстного підходу, наприклад у змішаному навчанні передбачає нові стилі та стратегії викладання. Викладачі можуть максимізувати результати навчання, успішно застосовуючи стратегії REACT на своїх заняттях: пов'язуючи те, що вивчається, з контекстом реального світу, організовуючи активне спілкування учасників освітнього процесу і переносячи отримані знання на досвід, який здобувачі освіти матимуть можливість використовувати у майбутній професійній діяльності. Змішане навчання, яке буде реалізоване на контекстних стратегіях REACT, має бути структуроване таким чином, щоб використати п’ять основних форм навчання: зв’язок, досвід, застосування, співпраця та перенесення (REACT - Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, and Transferring).
ЗВ'ЯЗОК. Цей напрям спрямований на асоціювання нової інформації з вже знайомими для студентів ситуаціями або знаннями. Викладачі інтегрують особистий досвід студентів, їхні культурні та попередні знання у процес навчання, пов'язуючи нові теми з життєвим досвідом здобувачів. Це допомагає студентам краще зрозуміти та запам'ятати матеріал..
ДОСВІД. Навчання через безпосереднє взаємодію з матеріалами та проведення активних досліджень. Маніпуляція з обладнанням та матеріалами в лабораторіях чи під час польових досліджень дозволяє студентам не лише глибше зрозуміти навчальні концепції, а й зв'язати їх з реальними завданнями і проблемами.
ЗАСТОСУВАННЯ. Студенти використовують засвоєні концепції в нових, часто імітованих або професійно-орієнтованих сценаріях, які проектують можливі майбутні професійні ситуації. Вони використовують свій досвід для вирішення проблем через різноманітні активності, такі як лабораторні роботи, екскурсії на підприємства та стажування.
СПІВПРАЦЯ. Навчання через обмін інформацією та спілкування з іншими студентами. Спільні проекти та групові завдання дозволяють здобувачам освіти не лише засвоїти матеріал, але й розвинути вміння ефективно працювати в команді, що є важливим у майбутньому професійному житті.
ПЕРЕНЕСЕННЯ. Останній крок полягає у допомозі студентам застосовувати засвоєні знання у нових контекстах, поза межами академічного середовища. Викладачі стимулюють студентів використовувати і розвивати їх знання в різноманітних реальних ситуаціях, що сприяє підвищенню впевненості у власних здібностях розв’язувати проблеми.
Контекстуальне навчання через ці п'ять напрямів не лише робить процес освіти більш цікавим та актуальним для студентів, але й сприяє глибокому розумінню матеріалу та розвитку навичок, які стануть в нагоді у майбутньому.
Джерела:
https://www.texascollaborative.org/WhatWeKnowAboutLP.html
https://www.texascollaborative.org/TheREACTstrategy.html
https://www.texascollaborative.org/WhatIsCTL.html

 Допис підготовлено у межах реалізації проєкту (2022.01/0098) «Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України» за грантової підтримки Національного фонду досліджень України