IPOOD hab

Міжнародні мистецько-педагогічні читання пам’яті професора Оксани Петрівни Рудницької

НЕПЕРЕРВНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ: ДОСВІД, ІННОВАЦІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ

Illustration

Кожного року Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України у співпраці з Кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» при ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України та спільно з партнерами проводять щорічні Міжнародні мистецько-педагогічні читання пам’яті професора Оксани Петрівни Рудницької «Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, інновації, тенденції». Ініціатор заходу - відділ змісту і технологій педагогічної освіти. З 2022 року читання відбуваються у дистаційному та змішаному кластерному форматі.

 • Місія заходу

  Це партнерська взаємодія закладів освіти і наукових інституцій у здійсненні реформування мистецької і педагогічної освіти, вшанування пам’яті знакових для української освіти постатей, величних у продукуванні інноваційних науково-дослідницьких ідей особистостей.

 • Про Оксану Петрівну Рудницьку

  В сучасному українському науково-освітньому просторі наявна унікальна традиція, спрямована на утвердження відкритого професійного діалогу між науковцями й освітянами з різних регіонів України, зарубіжних країн з проблем теорії і практики мистецької, педагогічної освіти, – проведення щорічних міжнародних мистецько-педагогічних читань пам’яті професора Оксани Петрівни Рудницької.
  З-поміж наших сучасників, яких вирізняє культура наукового наставництва, відданість науково-дослідницькій діяльності, відповідальність за інноваційні зміни у сфері освіти, – постать Оксани Петрівни Рудницької (1946–2002 рр.), доктора педагогічних наук, професора, яка стала одним із фундаторів мистецької освіти в Україні, обґрунтувала методологічні, теоретичні основи мистецької педагогіки, виявила методичні засади викладання дисциплін художньо-естетичного спрямування, окреслила пріоритетні напрями подальшого вдосконалення мистецької освіти, розкрила її взаємозв’язок з основами загальної педагогіки.
  О.П. Рудницька народилася 1 грудня 1946 р. в Києві в сім’ї службовців. У 1965 р. закінчила Київську середню спеціалізовану музичну школу-інтернат імені М.В. Лисенка (нині – Київський державний музичний ліцей імені М.В. Лисенка). Навчалась на фортепіанному відділенні у Київській державній консерваторії імені П.І. Чайковського (1965–1970 рр.). По закінченні консерваторії працювала на кафедрі гри на музичних інструментах музично-педагогічного факультету Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького (нині – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова), яку тоді очолював кандидат мистецтвознавства, відомий музикант та методист М. Т. Лисенко. Згодом кафедрою керував заслужений артист України, доцент В. М. Рязанцев. Саме на цій кафедрі Оксана Петрівна пройшла шлях професійного зростання від концертмейстера до завідувача. З 1995 до 2000 рр. працювала на посадах професора і завідувача кафедри теорії, історії музики та гри на музичних інструментах Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (нині це кафедра педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства, яку очолює доктор педагогічних наук, професор О.П. Щолокова).
  У 1977 р. О.П. Рудницька захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування естетичних оцінок студентів педагогічних вузів (на матеріалах музики)» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук Т.І. Цвелих) та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У 1994 р. захистила докторську дисертацію на тему «Формування музичного сприйняття в системі розвитку педагогічної культури майбутнього вчителя» (науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор В.І. Бондар) та здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
  Оксана Петрівна Рудницька вперше у вітчизняній педагогічній науці виокремила мистецьку освіту як самостійну галузь професійної освіти; обґрунтувала її методологічні, теоретичні та методичні засади; визначила пріоритети її розвитку в умовах зміни освітньої парадигми та соціокультурної динаміки ХХІ ст.; окреслила вплив мистецтва на формування особистості у контексті модернізації та глобалізації культурно-освітніх процесів у світі.З ініціативи директора Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (нині – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України) академіка І.А. Зязюна та його заступника з наукової роботи академіка Н.Г. Ничкало у квітні 1995 р. О.П. Рудницька очолила новостворену лабораторію мистецької освіти за сумісництвом. Напрямами наукових досліджень лабораторії стали: обґрунтування методологічних засад неперервної мистецької освіти; вивчення історичної ретроспективи мистецько-педагогічного досвіду; дослідження системи мистецької освіти зарубіжних країн; визначення закономірностей, принципів, форм і методів формування цілісного художнього сприйняття, яке є стрижневим у розвитку культури особистості; виявлення механізмів ціннісно-смислового осягнення змісту художнього твору у процесі спілкування з ним; розроблення інноваційних інтерактивних методів і технологій підготовки фахівців мистецьких спеціалізацій тощо.
  Концепція наукових досліджень Оксани Петрівни Рудницької ґрунтувалася на сучасних підходах до формування духовності особистості, спираючись на думку В. Сухомлинського про те, що мистецтво – це час і простір, у якому живе краса людського духу. А тому пізнання цінностей мистецтва піднімає людину до розуміння прекрасного. В основі концепції дослідниці – принципи глобальної освіти: виховання «світоглядної перспективи», що визначає рівноправність поглядів на оточуючу дійсність і культуру різних народів; пріоритет системного підходу до вивчення соціально-культурних процесів; формування відчуття причетності до розв’язання проблем як національного так і загальнолюдського значення.
  Новий зміст дослідної роботи вимагав зорієнтованості на ідеї особистісно-творчого розвитку і навчання у концепціях К. Роджерса, А. Маслоу, Д. Зіглера, Дж. Келлі, С. Рубінштейна, Л. Виготського, О. Леонтьєва, В. Роменця, в яких процес розвитку і навчання людини розглядається як гуманна взаємодія наставника та вихованця на основі збереження індивідуальної цілісності та унікальності останнього, його спрямування на усвідомлення своєї людяності, приведення в гармонію духовного в собі до духовного у Всесвіті.
  О.П. Рудницька одна з перших спрямовувала дослідницький пошук на обґрунтування філософських засад мистецької освіти з позицій гуманістичної філософії, герменевтики, діалектичної феноменології, екзистенціалізму, синергетики, що, на її думку, спонукає до глибокого аналізу культурологічно-смислового впливу мистецтва на особистість. Мета філософії мистецької освіти, на переконання Оксани Петрівни, полягає в усвідомленні сенсу мистецько-педагогічної діяльності на вищому рівні узагальнення теоретичного досвіду пізнання у філософських категоріях, законах, поняттях (Рудницька, 2002).
  Наукові доробки Оксани Петрівни стали підґрунтям для подальшого розвитку досліджень відділу змісту і технологій педагогічної освіти, зокрема: ● технології розвитку педагогічної майстерності вчителя й викладача вищої школи з урахуванням емоційних законів впливу художнього образу на особистість; ● виявлення форм, методів і технологій художньо-естетичного розвитку світогляду особистості й творчого розвитку педагогів засобами мистецтва; ● вивчення психолого-педагогічних механізмів впливу мистецтва на трансформацію ціннісно-смислової сфери педагогів; ● впровадження у технологій освіти дорослих в умовах формальної і неформальної освіти; ● обґрунтування змісту і методики проведення практики у закладах вищої педагогічної освіти, зокрема у процесі практичної підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін тощо.
  Професійний внесок Оксани Петрівни Рудницької у розвиток мистецької освіти в Україні є надбанням не одного покоління педагогів. На основі її ідей формується нова генерація учителів, викладачів, молодих учених країни, що працюють у сфері мистецької освіти. Наукова школа професора О.П. Рудницької достатньо відома серед науковців України та за її межами (Л.О. Хомич, Л.І. Лимаренко, З.М. Сирота, Ю.В. Грищенко, В.О. Смікал, П.В. Харченко, О.І. Попик, Л.Ю. Москальова та ін.). Її послідовники здійснювали дослідження у галузі мистецької освіти, зокрема щодо використання музичного мистецтва у розвитку особистості та професійної майстерності майбутнього вчителя, вивчення впливу музичного сприйняття на становлення професійно значущих якостей майбутнього вчителя, щодо історичної ретроспективи розвитку мистецької освіти в Україні та її регіонах. Основні ідеї професора О.П. Рудницької знайшли продовження у працях її учнів, колег, послідовників. Зокрема це колективні монографії, підготовлені співробітниками Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України у співпраці з закладами освіти: «Мистецтво у розвитку особистості» (2005); «Сучасна професійна підготовка вчителя до викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітній школі: проблеми, пошуки, знахідки» (2010); «Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності» (2013); «Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу» (2014); навчально-методичний посібник «Творчий розвиток особистості засобами мистецтва» (2011) та ін.
  Науковий спадок О.П. Рудницької налічує понад 200 праць, серед яких: «Основи наукових досліджень» (1996), «Мистецтво у контексті розвитку духовної культури особистості» (1997), «Теоретичні засади сучасної мистецької освіти» (2000), «Світоглядна функція мистецтва» (2001) та ін. Найбільш вагомою працею є навчальний посібник «Педагогіка: загальна і мистецька» (2002). Цей навчальний посібник у 2003 р. вже після смерті авторки був відзначений Першою премією АПН України у номінації «За кращу науково-методичну роботу для вчителів, викладачів».
  Відділ змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України популяризує спадщину Оксани Петрівни Рудницької, актуалізує її ідеї у дослідницьких пошуках, у партнерській взаємодії з закладами вищої освіти, науковими установами. Зокрема створено профіль ученої у Google Scholar, оцифровано і подано в Електронну бібліотеку НАПН України навчальний посібник «Педагогіка: загальна і мистецька», видано 17 випусків збірників матеріалів за результатами проведення мистецько-педагогічних читань («Теоретичні та методичні засади неперервної мистецької освіти»; «Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей», «Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття»).

Illustration

Міжнародні мистецько-педагогічні читання пам’яті професора Оксани Петрівни Рудницької - 2023

Illustration

Міжнародні мистецько-педагогічні читання пам’яті професора Оксани Петрівни Рудницької - 2022

Збірники матеріалів

Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П. РудницькоїНЕПЕРЕРВНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ

Наші організатори

Illustration

Мирослава Вовк

доктор педагогічних наук, професор

завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Illustration

Наталія Філіпчук

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник

провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Illustration

Юлія Грищенко

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Illustration

Кирил Котун

кандидат педагогічних наук, старший дослідник

старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, заступник керівника кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» при ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

Illustration

Світлана Соломаха

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Illustration

Марина Головченко


старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Illustration

Нелля Ничкало

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України

академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України

Illustration

Лариса Лук'янова

доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України

директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Illustration

Лідія Хомич

доктор педагогічних наук, професор

заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Illustration

Галина Сотська

доктор педагогічних наук, професор

заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, керівник Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

Illustration

Яніцка-Панек Тереза

доктор наук, професор

професор Державного закладу вищої освіти імені Стефана Баторія у Скерневіцах (м. Скерневиці, Республіка Польща)

Illustration

Олена Семеног

доктор педагогічних наук, професор

завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка